Kalite Politikamız

İğciler Palet olarak;

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmenliklerine uyarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin tüm ürün üretim faaliyetini ‘Operasyonel İş Mükemmelliği’ ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır

  • Planlama aşamasında veya işletme aşamasında olan projelere ilişkin işletme ve kapatma dönemlerinde, Türk Çevre Mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uymak ve uluslararası standartlar ile en iyi uygulamaları gerçekleştirmek,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanabilecek çevresel ve sosyal riskleri en aza indirgeyebilmek için sürdürülebilirlik politikalarını ön plana çıkararak ve ilk yatırım maliyetlerinin yüksek olmasını ikinci plana koyarak, çevreci üretim teknolojilerini seçmek ve sürekli geliştirmek,
  • Kirliliğin önlenmesini sağlamak; kirliliği kaynakta azaltarak sürdürülebilir atık yönetimi ile atık oluşumunun en aza indirilmesini, atıkların tekrar kullanımını, geri dönüşümünü, geri kazanımını ve bertarafını sağlamak,
  • Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek, aynı şekilde alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak,
  • Sürdürülebilirlik yaklaşımı ile doğal kaynakların ve ekolojik türlerin korunması yönünde çalışmalar yapmak, bütçelenen plan dahilinde yıllık ağaçlandırma planları yapmak ve gerekli aksiyonları yapmak,
  • Üretim ve hizmetlerden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmak,
  • Kesim faaliyetleri sırasında ve sonrasında bozulan arazinin doğaya yeniden kazandırılmasını sağlamak,
  • Yönetim Sistemlerini etkin bir şekilde uygulamak ve bu kapsamda çevresel analizleri sistematik olarak yapmak,
  • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin tüm aşamalarını gözden geçirerek sürdürülebilirlik uygulamalarını sürekli olarak geliştirmek ve iyileştirmek.
  • Sürdürülebilir çevre politikası uygulamalarını şeffaf bir şekilde paydaşlarla paylaşmak.